Άγγελ Νικολάου-Κονναρή

 email: an.konnaris [at] cytanet.com.cy
gpkonari [at] ucy.ac.cy

Τηλέφωνο: (+357) 25359590 / 99587267

Διεύθυνση:
Τ.Θ. 54106
3721 Λεμεσός
Κύπρος

Βιογραφικό

Η Άγγελ Νικολάου-Κονναρή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας με γνωστικό αντικείμενο της ιστορία του λατινοκρατούμενο Ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • O λατινοκρατούμενος ελληνικός χώρος (τέλος 12ου-17ος αι.) και ιδιαίτερα η ιστορία της Κύπρου κάτω από τη διακυβέρνηση των Λουζινιανών και των Βενετών (1191/2-1489), με έμφαση στις διάφορες πτυχές πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων και ανταλλαγών μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων και σε συναφή φαινόμενα στους τομείς των κοινωνικών θεσμών, της γλώσσας, της θρησκείας και της διαμόρφωσης της ταυτότητας και της ετερότητας.
  • Kυπριακή ιστοριογραφική παραγωγή (τέλος 12ου-18ος αι.).
  • Προσωπογραφικά θέματα στην Kύπρο κατά τα βυζαντινά χρόνια, τον μεσαίωνα και τα πρώιμα νεότερα χρόνια.
  • Zητήματα φύλου στη μεσαιωνική κυπριακή κοινωνία.
  • Πρόσληψη της μεσαιωνικής Κύπρου στην όπερα και τη γαλλική ιστοριογραφία του 19ου αι.
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
Bιβλία

(ed.), ‘La Serenissima’ and ‘la Nobilissima’: Venice in Cyprus and Cyprus in Venice, Proceedings of the Symposium Held at the Bank of Cyprus Cultural Foundation (Nicosia, 21 October 2006) (Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2009).

(with Chris Schabel, eds.), Cyprus. Society and Culture, 1191-1374, The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures, 400-1500, 58 – Medochemie Series, 1 (Leiden – Boston: Brill, 2005).

Λεοντίου Mαχαιρά, Xρονικό της Kύπρου. Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων (= Leontios Makhairas, Chronicle of Cyprus. Parallel Diplomatic Edition of the Manuscripts), introduction and edition with Michalis Pieris, Texts and Studies in the History of Cyprus, XLVIII (Nicosia: Cyprus Research Centre, 2003).

Άρθρα

‘A New Manuscript of Leontios Makhairas’s Chronicle of the ‘Sweet Land of Cyprus’: British Library, MS Harley 1825 and the Circulation of Manuscripts of Cypriot Interest in Stuart England’, in Susan B. Edgington and Helen J. Nicholson (eds.), Deeds Done Beyond the Sea. Essays on William of Tyre, Cyprus and the Military Orders presented to Peter Edbury (Farnham – Burlington: Ashgate, 2014), pp. 115-34.

‘La “France de Chypre” de Louis de Mas Latrie’, in Gilles Grivaud (ed.), France de Chypre 1192-1474 [= Cahiers du Centre d’Études Chypriotes, 43 (2013)], pp. 505-21.

‘Melodramatic Perceptions of History: Caterina Cornaro Goes to the Opera’, in Candida Syndikus and Sabine Rogge (eds.), Caterina Cornaro. Last Queen of Cyprus and Daughter of Venice – Ultima regina di Cipro e figlia di Venezia, Proceedings of the International Conference in Commemoration of the Fifth Centenary of the Death of Caterina Cornaro, organised by the Institute for Interdisciplinary Cypriot Studies of the University of Münster (Venice, German Centre for Venetian Studies, 16-18 September 2010) (Münster – Munich – Berlin – New York: Waxmann, 2013), pp. 385-447 and plates 27-30.

‘Francesco Patrizi’s Cypriot Connections and Jason and Pietro de Nores’, in Benjamin Arbel, Evelien Chayes, and Harald Hendrix (eds.), Cyprus and the Renaissance (1450-1650), Mediterranean Nexus 1110-1700. Conflict, Influence and Inspiration in the Mediterranean Area (Turnhout: Brepols, 2012), pp. 157-203.

‘Apologists or Critics? The Reign of Peter I of Lusignan (1359-1369) Viewed by Philippe de Mézières (1327-1405) and Leontios Makhairas (ca. 1360/80-after 1432)’, in Renate Blumenfeld-Kosinski and Kiril Petkov (eds.), Philippe de Mézières and His Age: Piety and Politics in the Fourteenth Century, The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures, 400-1500, 91 (Leiden – Boston: Brill, 2012), pp. 359-401.

‘ “A poor island and an orphaned realm…, built upon a rock in the midst of the sea…, surrounded by the infidel Turks and Saracens”: The Crusader Ideology in Leontios Makhairas’s Greek Chronicle of Cyprus’, Crusades, 10 (2011), 119-145.

‘Diplomatics and Historiography: The Use of Documents in the Chronicle of Leontios Makhairas’, in Alexander D. Beihammer, Maria G. Parani, and Chris D. Schabel (eds.), Diplomatics in the Eastern Mediterranean 1000-1500: Aspects of Cross-Cultural Communication, The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures, 400-1500, 74 (Leiden – Boston: Brill, 2008), pp. 293-323.

‘L’identité dans la diaspora: travaux et jours de Pierre (avant 1570 (?)-après 1646) et Georges de Nores (1619-1638)’, in Sabine Fourrier and Gilles Grivaud (eds.), Identités croisées en un milieu méditerranéen: le cas de Chypre (Antiquité – Moyen Âge) (Mont-Saint-Aignan: Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2006), pp. 329-353.

«H Kύπρος στις απαρχές της Tουρκοκρατίας: τα ιστορικά σημειώματα στα φφ. 239v-240r του κώδικα Ven. Marc. Gr. VII, 16, 1080», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών, 31 (2005), 193-238.

«H ονοματολογία στα χειρόγραφα του Xρονικού του Λεοντίου Mαχαιρά», in Elizabeth Jeffreys and Michael Jeffreys (eds.), Aναδρομικά και Προδρομικά, Approaches to Texts in Early Modern Greek, Papers from the Conference Neograeca Medii Aevi V (Exeter College, University of Oxford, September 2000) (Oxford: Sub-faculty of Modern Greek, Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford, 2005), pp. 327-371.

‘Strategies of Distinction: The Construction of the Ethnic Name Griffon and the Western Perception of the Greeks (Twelfth – Fourteenth Centuries)’, Byzantinistica. Rivista di Studi Bizantini e Slavi, 2nd Series, 4 (2002), 181-196.

«H διασκευή του χειρογράφου της Pαβέννας της Eξήγησης του Λεοντίου Mαχαιρά και η Narratione του Διομήδη Strambali», in Panayiotis Agapetos and Michalis Pieris (eds.), «T’ ἀδόνιν κεῖνον ποὺ γλυκὰ θλιβᾶται». Eκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Mεσαίωνα στην Aναγέννηση (1400-1600), Acts of the Fourth International Conference Neograeca Medii Aevi (Nicosia, November 1997) (Herakleion: Crete University Press, 2002), pp. 287-315.

‘Ethnic Names and the Construction of Group Identity in Medieval and Early Modern Cyprus: The Case of Kυπριώτης’, Kυπριολογία. Aφιέρωμα εις Θεόδωρον Παπαδόπουλλον, Kυπριακαί Σπουδαί, 64-65 (2000-2001), 259-275.

‘The Conquest of Cyprus by Richard the Lionheart and its Aftermath: A Study of Sources and Legend, Politics and Attitudes in the Year 1191-1192’, Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών, 26 (2000), 25-123.

‘Literary Languages in the Lusignan Kingdom of Cyprus in the Thirteenth-Century’, Mολυβδο-κονδυλο-πελεκητής, 7 (2000), 7-27.

‘La chronique de Léontios Machéras: Historicité et identité nationale’, in Paolo Odorico (ed.), Matériaux pour une histoire de Chypre (IVe-XXe s.), Études Balkaniques, Cahiers Pierre Belon, 5 (1998), 55-80.