Γραμματέας – Σταύρος Γεωργίου

email: stggeorgiou [at] yahoo.gr

Τηλέφωνο: (+357) 99359709

Διεύθυνση:
Τ.Θ. 25729
1311 Στρόβολος
Λευκωσία, Κύπρος

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1967, κατάγεται από τη Μόρφου και διαμένει στον Στρόβολο. Αποφοίτησε το 1994 από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Α.) στη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία από το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου το 1999 και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) το 2005. Είναι μέλος της Eλληνικής Iστορικής Eταιρείας, της Society for the Promotion of Byzantine Studies, της Society for the Study of the Crusades and the Latin East, της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών και της Βυζαντινολογικής Εταιρείας Κύπρου. Έχει διδάξει Ελληνική Ιστορία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Βυζαντινή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διοικητικοί θεσμοί του βυζαντινού κράτους και αυλική ιεραρχία, πολιτική και αυτοκρατορική ιδεολογία.
  • Πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία του βυζαντινού κράτους, ιδιαίτερα της περιόδου των Κομνηνών.
  • Βυζαντινή διπλωματική και σιγιλλογραφία.
  • Βυζαντινή φιλολογία και ιστορία των ιδεών στο Βυζάντιο.
  • Ιστορία της βυζαντινής Κύπρου.
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Stavros G. Georgiou, «Eumathios Philokales as Stratopedarches of Cyprus (ca. 1092)», Byzantinoslavica 66 (2008) 167-172.

Stavros G. Georgiou, «A Contribution to the Study of the Byzantine Prosopography: The Byzantine Family of Opoi», Byzantion 78 (2008) 224-238.

Σταύρος Γ. Γεωργίου, «Μελέτες για την αυλική ιεραρχία επί Κομνηνών Α΄: Η απονομή του τίτλου του σεβαστοκράτορα στον Ισαάκιο Κομνηνό, τριτότοκο γιο του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού (1081-1118)», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 53 (2007-2009) (= Κατάθεσις εις μνήμην του καθηγητού Δημητρίου Ζ. Σοφιανού) 115-126.

Σταύρος Γ. Γεωργίου, «Η απονομή των τίτλων του σεβαστοϋπερτάτου και του δεσπότη στον άρχοντα του Ναυπλίου Λέοντα Σγουρό (περίπου 1200-1208)», στο: Θ. Κορρές – Π. Κατσώνη – Ι. Λεοντιάδης – Α. Γκουτζιουκώστας (έκδ.), Φιλοτιμία. Τιμητικός τόμος για την Oμότιμη Kαθηγήτρια Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 205-220.

Σταύρος Γ. Γεωργίου, «Το αξίωμα του κουράτορος Κύπρου κατά τον ΙΑ΄ και τον ΙΒ΄ αιώνα», Βυζαντινά 32 (2012) 183-208.

Σταύρος Γ. Γεωργίου, «Ο ανώνυμος Καμύτζης του Πεντηκοντακεφάλου του αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου», Ελληνικά 62 (2012) 31-41.

Σταύρος Γ. Γεωργίου, «Ο βέστης και πραίτωρ πάσης Θετταλίας Μιχαήλ. Παρατηρήσεις για τη διοίκηση της Θεσσαλονίκης στα τέλη του ΙΑ΄ αιώνα», Βυζαντιακά 30 (2012-2013) (= Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της) 195-209.

Stavros G. Georgiou, «The Byzantine Family of Opoi: Addenda et corrigenda», Byzantion 83 (2013) 103-111.