Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου
Τ.Θ. 24777
1303 Λευκωσία
Κύπρος

Για επικοινωνία και πληροφορίες αποταθείτε στο secretary@byzantinistsociety.org.cy

Για οικονομικά ζητήματα αποταθείτε στο treasurer@byzantinistsociety.org.cy

Για την επιτροπή επικοινωνίας αποταθείτε στο info@byzantinistsociety.org.cy

Για ζητήματα που αφορούν την ιστοσελίδα αποταθείτε στο webmaster@byzantinistsociety.org.cy